Gedragsprotocol leerlingen

Beleid bij ongewenst gedrag van leerlingen de Populier 

De Populier wil een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vragen ouders om ons, leerlingen en leerkrachten, te helpen om dit ook waar te maken. 

Wij willen zorgen voor: 

 • Een vertrouwde en veilige omgeving 

 • Kinderen leren met respect om te gaan met zichzelf, de ander en de omgeving 

 • Een open communicatie met ouders 

Doel van dit beleid: 

 • Eenduidigheid in de aanpak van ongewenst gedrag en eenduidigheid in het handelen van leerkrachten bij constatering van ongewenst gedrag. 

 • Duidelijkheid bieden aan leerlingen en ouders. 

 • Ouders in een vroeg stadium vragen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het gedrag van hun kind op school. 

 • Tijdig signaleren en bespreken van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen 

 • Het structureel verminderen van ongewenst gedrag in de school, door het volgen van een duidelijke lijn. 

Kanjertraining 

 • Alle leerkrachten van onze school hebben deelgenomen aan de Kanjertraining en zijn daardoor bevoegd om gebruik te maken van de Kanjeraanpak. Alle nieuwe leerkrachten zullen eveneens een training gaan volgen. Het team onderschrijft en hanteert de doelstellingen van de Kanjertraining. 

Kerndoelen van de Kanjertraining: 

 • pestproblemen worden opgelost 

 • leerlingen durven zichzelf te zijn 

 • leerlingen voelen zich veilig 

 • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken 

 • leerlingen kunnen hun gevoelens verwoorden 

 • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen 

 • Iedereen wordt gerespecteerd  

Basisregels van de Kanjertraining 

 • We vertrouwen elkaar 

 • We helpen elkaar 

 • Niemand speelt de baas 

 • Niemand lacht uit 

 • Niemand doet zielig 

Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels - kanjerregels door de leerkrachten in alle groepen besproken en klassenregels met de leerlingen opgesteld. Elke week wordt er een kanjerregel, met de bijbehorende schoolregels, centraal.  Deze hangen tevens in alle klassen en de algemene ruimtes. 

 

Schoolregels /  Kanjerregels 

We vertrouwen elkaar  

Netjes vragen of je iets mag lenen, dan krijg je geen problemen. 

Wees zuinig op het materiaal, want het is van ons allemaal. 

Twee aan twee lopen in de rij, dat hoort erbij. 

Ruim je eigen rommel op, dan is de school netjes en tiptop. 

 

We helpen elkaar  

Denk eerst na voordat je iets doet, dat voelt ook voor de ander goed. 

Heeft een vriend verdriet, help hem dan als je het ziet. 

Wij laten merken, hoe rustig we kunnen (samen)werken. 

 

Niemand speelt de baas  

Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen. 

We (leerlingen en leerkrachten van de hele school) spreken elkaar aan op gedrag; we luisteren naar wat wel of niet mag  

Er is er maar 1 die praat, zodat luisteren beter gaat. 

 

Niemand lacht uit  

Werk netjes en neem de tijd, het is geen wedstrijd. 

Wandelen in de gang, dat weten we allang. 

Ben je aardig tegen iedereen, dan heb je veel vrienden om je heen. 

 

Niemand doet zielig 

Word jij of een ander kind gepest, tegen de juf of meester zeggen mag dan best. 

Iedereen voelt zich op zijn best, als niemand wordt gepest. 

Wees netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft. 

 

 

 

 

 

Pyramide gedragsmodel de Populier 

 

 

 

NB Dit schema van beneden naar boven lezen. De brede basis komt veel voor en hetgeen daarboven staat steeds minder omdat men ervan uit gaat dat afspraken tot de gewenste resultaten leiden. Zo niet dan komt men steeds dichter bij een situatie die zeer weinig voorkomt nl. schorsen en evt. Verwijderen. 

 

 

 

Stappenplan in geval van ongewenst gedrag - toelichting Pyramide gedragsmodel de Populier. 

Helaas zijn het bespreken en herijken van afspraken niet voldoende. Regelmatig worden we geconfronteerd met ongewenst gedrag van leerlingen. Vooral in de midden- en bovenbouw uit zich dit soms in het geven van brutale antwoorden, het gebruik van grove taal, niet gehoorzamen, pesten van andere leerlingen, geen respect tonen voor de anderen. 
De leerkrachten, maar ook de leerlingen, onderwijsassistenten en de directie hebben behoefte aan een eenduidige aanpak binnen de school. Hieronder staat nadere toelichting op de pyramide gedragsmodel van de Populier. 

Stap 1: 

 • Bij ongewenst gedrag (pesten, grof taalgebruik, ongehoorzaamheid, *agressief gedrag) wordt het kind door de leerkracht gewaarschuwd. Er is sprake van een verbale correctie. 

 • Bij herhaling binnen korte tijd volgt een sanctie. Het kind moet weten waarom deze sanctie gegeven wordt, welk gedrag wordt afgekeurd. Deze sanctie staat in verhouding tot de "overtreding", passend bij dit kind. 

*De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de directeur afwijkt van het stappenplan. Indien een leerling zich ontoelaatbaar gedraagt, kan dit leiden tot een onmiddellijke time-out of schorsing/(zie Morgenwijzer protocol schorsing en verwijdering). 

 

Bijvoorbeeld: 

 • een kortdurende time-out op een andere plaats in de klas 

 • een kortdurende time-out op de gang. (maximaal 5 minuten) 

 • een pauze binnen blijven 

 • kortdurend in een andere groep geplaatst worden 

 • een korte schrijfopdracht (over de overtreding) 

 • na schooltijd blijven; dit betekent dat er een gesprek plaatsvindt van de leerkracht met het kind. De leerkracht gebruikt hiervoor de aanpak zoals deze in de kanjertraining is beschreven. (Indien nablijven langer duurt dan 15 minuten belt de leerkracht naar huis om dit te melden).

 • De leerkracht probeert in het gesprek ook te onderzoeken waarom het kind zich zo gedraagt. 

 

 • Wanneer kinderen binnen 2 weken meerdere keren tegen een sanctie oplopen, volgt er een gesprek met ouder(s), kind en leerkracht om over het gedrag te spreken. De leerkracht maakt melding van het gedrag en maakt zijn/haar zorgen om dit gedrag kenbaar. Tevens wordt afgesproken hoe voorkomen kan worden om in stap 2 van deze procedure te geraken. Van dit gesprek wordt een notitie met de afspraken gemaild naar de ouders. Deze notitie wordt tevens in Parnassys geplaatst. 

 • Wanneer dit resulteert in een positieve gedragsverandering, blijft de leerling in stap 1. Wanneer het gedrag niet positief verandert of wanneer een kind na verloop van tijd toch weer terugvalt in het ongewenste gedrag volgt stap 2. 

Stap 2:  

 • De leerkracht neemt contact op met de ouders om over het gedrag van hun kind te praten. De ouders wordt nadrukkelijker gevraagd om mee te werken aan een oplossing. 

 • Van dit gesprek én de afspraken wordt een notitie gemaild naar ouders. Deze notitie wordt tevens in Parnassys geplaatst. 

 • Belangrijk en essentieel is dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid (school ouders en kind).  

 • Er wordt een vervolggesprek/evaluatiegesprek afgestemd. 

 • Het verslag met de afspraken wordt gearchiveerd in het leerling-dossier. De afspraken worden omgezet in een aanpak- of handelingsplan. Op het afgesproken evaluatiemoment (datum wordt vastgelegd in aanpak of handelingsplan) spreken de ouders en de leerkracht over hun bevindingen. 

 • Bij verbetering van het gedrag wordt afgesproken de leerling te blijven volgen. Indien nodig, bij terugval in het probleemgedrag, worden de ouders opnieuw benaderd voor een gesprek. 

Stap 3:  

 • Indien het negatieve gedrag aanhoudt, meldt de leerkracht dit aan de intern begeleider en aan de directie. Het doel hiervan is om te komen tot een nadere analyse van de oorzaak van het probleem. Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Dit gebeurt door de leerkracht. De directie is bij dit gesprek aanwezig. In het gesprek worden de zorgen t.a.v. het ongewenste gedrag besproken. Er wordt bekeken of er interne of externe hulp kan worden ingeschakeld, daarbij valt te denken aan observaties door I.B.-er, de orthopedagoog, schoolarts of schoolmaatschappelijk werk. Ook van dit gesprek, waarbij ook de ouders zijn betrokken, wordt verslag gemaakt. 

 • Het verslag wordt gearchiveerd in het leerling-dossier. 

 • Bij gedeelde verantwoordelijkheid wordt er een handelingsplan opgesteld en een evaluatiemoment afgesproken. 

 • Op het afgesproken evaluatiemoment spreken de ouders, de leerkracht en de directie over hun bevindingen. 

 • Bij verbetering van het gedrag wordt afgesproken de leerling te blijven volgen. Indien nodig worden de ouders opnieuw benaderd voor een gesprek. 

Stap 4: 

 • Wanneer het gedrag niet verbeterd is, ondanks de boven beschreven aanpak, of wanneer er geen sprake is van gedeelde verantwoording, kan de directeur overgaan tot uitvoering van het schorsings- en verwijderingsbeleid. Voorafgaande aan de uitvoering van dit beleid kan overwogen worden de leerling (tijdelijk) in een andere groep te plaatsen. 

 • Wanneer er sprake is van schorsing en verwijdering, wordt het beleid schorsing en verwijdering gevolgd (zie Morgenwijzer protocol schorsing en verwijdering).  

Stap 5: 

 • Indien een leerling zich agressief gedraagt waarbij de veiligheid van de (mede)leerling(en) en/of de leerkracht in gevaar komt, wordt de directeur zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Mocht zij niet bereikbaar zijn, wordt de intern begeleider hierover geïnformeerd. Dit kan leiden tot een onmiddellijke time-out. De school neemt in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met de ouders om hen op de hoogte te brengen van het incident en de time-out. In deze specifieke gevallen kan besloten worden dat het kind moet worden opgehaald en (een deel van) die dag thuisblijft (zie Morgenwijzer protocol schorsing en verwijdering). 

 

Het stappenplan zoals hierboven is omschreven moet gezien worden als een richtlijn. Een afspraak over hoe we handelen. Belangrijke elementen zijn de overlegmomenten met de ouders en de schriftelijke weerslag van gemaakte afspraken. Het belangrijkste uitgangspunt is dat wij een veilige school willen zijn voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders. Voorwaarde voor de aanpak is steeds of de aanpak hanteerbaar is voor de leerkracht, ook m.b.t. de andere kinderen in de groep. 

Opmerkingen 

Er kunnen in de ontwikkeling van kinderen, om wat voor reden dan ook, stoornissen optreden. Het kan een lichamelijke / psychische achtergrond hebben of het kan door traumatische ervaringen in de leefsituatie worden veroorzaakt. ADHD, PDD-nos, hoogbegaafdheid zijn bijvoorbeeld in het kind zelf gelegen factoren die gedragsproblemen (kunnen) veroorzaken. 
Maar ook traumatische ervaringen als bijvoorbeeld kindermishandeling, incest, echtscheidingsproblemen e.d. hebben effecten op het gedrag van kinderen. In deze specifieke gevallen kán er sprake zijn van een aangepaste vorm van dit beleid. E.e.a. wordt dan uitgewerkt door de leerkracht in overleg met de intern begeleider of directie. 

 

Stappenplan bij een incident op het plein. 

1a Als een leerling niet luistert naar de pleinwacht (=de baas), heeft de leerling de volgende keuze: 

 • Of de leerling komt nu terug bij de pleinwacht. De pleinwacht bespreekt dan met de leerling het overschrijdend gedrag en maakt met de leerling een afspraak om herhaling te voorkomen. De pleinwacht informeert hierover de leerkracht. 

 • Of de leerling gaat na schooltijd in gesprek met de eigen leerkracht (hiervan wordt een korte melding gedaan via de mail naar de ouders).  

 

1b Vindt er binnen twee weken een tweede incident plaats tijdens de pauze, dan wordt een gesprek door de leerkracht gepland met de ouder(s), kind en leerkracht.  

Deze stap is bedoeld om herhaling te voorkomen en een blijvende gedragsverbetering te bewerkstelligen. 

 

1c Vindt er binnen zes weken een derde incident plaats, dan wordt door de leerkracht gepland met de ouder(s), kind, leerkracht en directeur.  

Deze stap is bedoeld om herhaling te voorkomen en een blijvende gedragsverbetering te bewerkstelligen. 

 

Afgestemd en afgesproken wordt: 

 • Aangeven het lijkt de leerling niet te raken, of de bereidheid tot verandering ontbreekt. Wat is er aan de hand dat dit niet lukt? Welke sanctie hanteren we?  

 • We zoeken de samenwerking met de ouder(s), welke sanctie werkt bij jullie wel?  

 • Als ouder(s) aangeven (ook) handelingsverlegen te zijn, wordt een onderzoek aangevraagd - via Poortwachter (Caroline de Kleer-Maaike Klinkenberg/Morgenwijzer) 

 

Deze stappen zijn allemaal bedoeld om herhaling te voorkomen en een blijvende gedragsverandering te bewerkstellingen. 

 

2. Hoe te handelen bij fysiek geweld. 

 • Fysiek geweld accepteren wij niet. Wanneer dit gedrag zodanig is dat een andere leerling overstuur raakt (moet huilen omdat hij/zij pijn heeft) of zich onveilig voelt, wordt in eerste instantie gekeken of de leerkracht en de betrokken leerlingen hier samen uitkomen met een waarschuwing en een afspraak hoe het gedrag te verbeteren. Hierna volgen we de stappen zoals beschreven in 1b en 1c. 

 • Bij ernstig fysiek geweld (doelbewust blijven schoppen / slaan) wordt de leerling van het plein verwijderd, gaat naar zijn klas en volgt er een gesprek met de leerkracht. Hiervan wordt in de mail een melding gemaakt aan de ouders en een notitie gezet in Parnassys. Ook hierna volgen wij de stappen 1b en 1c. 

Deze stappen zijn allemaal bedoeld om herhaling te voorkomen en een blijvende gedragsverandering te bewerkstellingen. 

 

3. Hoe te handelen bij kinderen die triggeren. 

 • Leerlingen die andere leerlingen triggeren worden door de pleinwacht aangesproken op hun gedrag en er wordt een afspraak gemaakt hoe het gedrag te verbeteren. De pleinwacht informeert hierover de leerkracht. Ook hierna volgen wij de stappen 1b en 1c. 

 • Zien we dat het een grote olievlek wordt, gaan alle kinderen met uitzondering van kinderen in groep 1-2 naar binnen en worden alle ouders door de leerkracht geïnformeerd. 

Deze stappen zijn allemaal bedoeld om herhaling te voorkomen en een blijvende gedragsverandering te bewerkstellingen. 

 

4. Hoe te handelen bij een incident in de klas/de Ruimte waarbij een groep niet verder kan werken. 

 • Als er een incident heeft plaats gevonden en de groep niet verder kan, doet de leerkracht een beroep op degene die ambulant is om de groep over te nemen. De schoolondersteuner kan ook worden ingezet, de groep gaat stillezen of verwerkt een rustige opdracht de klas. Mocht er niemand ambulant zijn en de schoolondersteuner is ook niet aanwezig, dan wordt een andere leerkracht ingeschakeld (waar mogelijk een aangrenzende klas). De ouders van de groep worden hierover via de mail geïnformeerd. 

Deze stappen zijn allemaal bedoeld om herhaling te voorkomen en een blijvende gedragsverandering te bewerkstellingen. 

 

Voor de invallers is een mapje (in tweevoud) in de personeelskamer met daarin: 

 • De schoolregels 

 • De pleinafspraken 

 • Een overzicht van de initialen van leerlingen per groep waarbij het gedrag onmacht is (na toestemming ouders)/ belemmerende en stimulerende factoren N.B. dan altijd hulp vragen bij een van de aanwezige leerkrachten 

 • Wachtwoorden invallers 

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.