Kanjertraining

Kanjertraining 

Van groep 1 tot en met 8 is er structureel aandacht voor de ontwikkeling van het kind persoonlijk en het gedrag van de kinderen in de groep. Van groot belang is dat kinderen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld ontwikkelen. Om hieraan bij te dragen, maken wij op school gebruik van de Kanjertraining met bijbehorende lesmaterialen.
De leerlingen leren elkaar respecteren, stimuleren en steunen. Ook leren zij zichzelf en bepaalde structuren te doorzien. Wij gaan op school uit van de afspraken die tijdens de Kanjertraining worden geleerd.

Onze afspraken zijn:
• we vertrouwen elkaar;
• we helpen elkaar;
• niemand speelt de baas;
• niemand lacht uit;
• niemand doet zielig, (maar kan zich soms wel zielig voelen).

In alle groepen worden dezelfde afspraken gebruikt. Bij het niet naleven van de afspraken, wordt over het waarom van de afspraak gepraat. Hierbij leggen we er de nadruk op hoe het wel moet. Alle leerkrachten hebben een licentie (of volgen de scholing hiervoor) om de training te geven.
Schoolregels zorgen voor een klimaat waarin veiligheid en plezier belangrijke pijlers zijn. Het is onze overtuiging dat kinderen gebaat zijn bij duidelijke regels en het stellen van grenzen, daartoe dienen onze schoolregels en het handhaven daarvan.

De Kanjerlessen
In de groepen 1 t/m 8 wordt wekelijks gebruikt gemaakt van de Kanjerlessen. De Kanjerlessen schenken onder meer structureel aandacht aan:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de groep;
• het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen;
• beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
• leren om verantwoordelijkheid te nemen.

Het is belangrijk om de sociale verhoudingen binnen de groep in kaart te brengen. Door middel van een sociogram worden de onderlinge verhoudingen binnen een groep duidelijk.

De leerkrachten van alle groepen vullen twee keer per jaar (november-december en mei-juni) een vragenlijst over de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen in.
Dit uitgebreide leerlingvolgsysteem (KanVas) wordt door de school gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Het is erkend door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (Cotan) en door de Onderwijsinspectie.

Hiermee krijgt de leerkracht een beeld van het sociaal- emotioneel functioneren van de leerlingen individueel en onderling. Het is een instrument om de klassenobservaties gestructureerd onder de loep te nemen.
De uitslag van het sociogram/vragenlijst biedt de leerkracht informatie over passieve, dominerende geliefde en buitengesloten kinderen. Hierdoor kan de leerkracht de kinderen die buiten een groep vallen op verschillende manieren activeren, zodat er geen zondebokeffect optreedt bij dit kind. De leerkracht is met deze informatie (nog) alerter op mogelijk pestgedrag.

Vanaf groep 5 vullen alle leerlingen twee keer per jaar ook zelf een vragenlijst over hun sociale veiligheid in. Deze wordt door de leerkracht, waar nodig, met ouders en IB-er besproken. Vandaaruit wordt, waar wenselijk en/of noodzakelijk een vervolgtraject afgestemd.
Wanneer u zich desondanks zorgen maakt over pestgedrag, vragen wij u dringend om contact met de leerkracht op te nemen. Het is soms lastig om de groepsdynamiek te doorgronden, maar zwijgen of wegwuiven is geen optie. In het pestprotocol hebben wij een stappenplan opgenomen dat wij doorlopen om pestgedrag een halt toe te roepen. Dit protocol is als bijlage opgenomen in de schoolgids. Tevens hebben we een beleid ongewenst gedrag leerlingen opgesteld. Deze is tevens als bijlage opgenomen in de schoolgids.

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.