Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van Morgenwijzer is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.    

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).   

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Morgenwijzer die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.   

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.  

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.   

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur of via het ouderportaal van de school regelen.   

Het maken van foto’s door ouders is binnen de school niet toegestaan, tenzij hier vooraf met de schooldirectie andere afspraken over zijn gemaakt. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s te publiceren op sociale media of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals excursies of schoolreisjes. De school heeft daar geen invloed op, maar vraagt ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.  

Toelichting in het kader van privacy wetgeving  

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen.    

Een aantal vragen in dit inschrijfformulier zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen.    

Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons privacyreglement dat te vinden is via http://www.morgenwijzer.nl/privacy 

Toestemming  

In het kader van privacywetgeving, willen wij u toestemming vragen voor het delen van de volgende persoonsgegevens. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.     

Foto- en videomateriaal  

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  Graag willen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het maken van foto’s door ouders is binnen de school niet toegestaan, tenzij hier vooraf met de schooldirectie andere afspraken over zijn gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die buiten de school plaatsvinden. De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s en deze niet te delen via sociale media.  

Adressenlijst  

Op onze school wordt er, per klas, een lijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf, etc. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere ouders van de school. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.    

Schoolfotograaf 

Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfoto dienen wij aan de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) de volgende gegevens verstrekken: voor- en achternaam van uw zoon/dochter 

Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens aan de schoolfotograaf geeft, bijvoorbeeld wanneer u foto’s bestelt. Hier hebben wij als school geen invloed op.  

Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf verstrekken, is het helaas niet mogelijk om de schoolfoto’s te ontvangen.

Sociale media  

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken en om contact te onderhouden met vrienden of klasgenoten. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Op school besteden we in ons lesprogramma hier aandacht aan. Voor het gebruik van sociale media door uw kind(eren), vragen wij uw toestemming. 

Toestemmingsformulier Privacy

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.