Morgenwijzer


Morgenwijzer, wij zijn samen het geheel.

De herkenbare, gemeenschappelijke identiteit van Morgenwijzer

Morgenwijzer is in 2017 ontstaan uit twee onderwijsorganisaties met een eigen traditie en identiteit, werkend vanuit een eigen zingeving. Aan de basis van die samenwerking ligt echter ook een gemeenschappelijke identiteit: al onze scholen onderschrijven een aantal kernwaarden die ons met elkaar verbinden. Die waarden zorgen voor een herkenbare verwantschap, al zijn de scholen vrij in de manier waarop zij daaraan invulling geven. Deze gemeenschappelijke noemer vormt de essentie van Morgenwijzer en de kapstok waarop onze scholen aanhaken voor hun eigen identiteitsontwikkeling.

Waar staat Morgenwijzer voor? 

Op alle scholen wordt zichtbaar dat zij deel uitmaken van Morgenwijzer. Binnen de benoemde kaders zal de schoolidentiteit zich verder ontwikkelen. Het geeft de scholen een fundament van overeenkomsten waarop voortgebouwd kan worden. Die rode draad, die met al onze scholen is verweven, hebben wij verwoord in onze naam:

Morgen staat voor onze gerichtheid op de toekomst, met ruimte voor verschillende perspectieven.

Wijzer staat voor onze rol als gids en medereiziger; medewerkers, ouders en kinderen versterken elkaar om talenten tot wasdom te laten komen.

Wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardigheden om kinderen én medewerkers voor te bereiden op de toekomst.

Wij staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers die binnen Morgenwijzer gelijkwaardig met elkaar samenwerken.

Hoe zie je dat terug op onze scholen? 

In onze naam zien ouders, medewerkers en samenwerkingspartners onze identiteit weerspiegeld. Wat merken zij daarvan in de dagelijkse praktijk, hoe herkennen zij een Morgenwijzerschool?

* Actief burgerschap: vanuit onze wettelijke taak bereiden wij kinderen voor op een actieve rol in de samenleving waaraan zij als zelfstandige, verantwoordelijke en betrokken burgers deelnemen. Zij leren op onze scholen dat verschillende achtergronden kunnen leiden tot anders denken en handelen, en ook om daarin hun eigen inzichten en opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

* Vernieuwing: wij zijn een zichzelf vernieuwende organisatie waarin altijd ruimte is voor verbetering. Op onze scholen besteden we bewust tijd en aandacht aan beweging en verandering. We kijken kritisch naar onszelf, consolideren wat goed is en veranderen wat beter kan.

* Openheid en vertrouwen: wij zijn er voor elkaar als dat nodig is, niet alleen voor collega’s en scholen onderling, maar ook voor onze kinderen, ouders en samenwerkingspartners als zij een beroep op ons doen. Iedereen heeft het goede met elkaar voor. Binnen Morgenwijzer vinden wij het belangrijk om kennis, ideeën en vaardigheden uit te wisselen, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op onze scholen is ruimte voor diversiteit.

* Maatwerk: Morgenwijzerscholen zoeken naar maatwerk om binnen de gegeven situatie tot een passende oplossing te komen voor het kind. Wij denken liever in mogelijkheden dan in beperkingen, en betrekken daarbij de talenten van het hele team. Door alle lagen van onze

organisatie heen zijn mensen zich bewust van hun verantwoordelijkheid en nemen zij die ook.

* Thuis in de wereld: als mens maken wij onderdeel uit van een groter geheel. Kinderen gaan niet alleen naar school, maar verkeren ook in andere leefwerelden. Als school leggen wij de verbinding met die wijde wereld; wij zijn geen gesloten gemeenschap, maar richten ons nadrukkelijk op samenwerking.

Welke richting gaan wij uit? 

Op grond van die gemeenschappelijk identiteit hebben wij vijf stellingen geformuleerd die voor al onze scholen gelden. Zij geven richting aan het onderwijs op een Morgenwijzerschool. In het schoolplan maakt ieder school een vertaalslag van die richtinggevende uitspraken naar een eigen beleid en concrete acties.

* We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding.

* We maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten.

* Wij zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om van en in te leren.

* We zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen.

* We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen.

Ruimte om je te onderscheiden 

De afzonderlijke scholen van Morgenwijzer vormen elk een eigen gemeenschap. Hun identiteit wordt enerzijds gevormd door de historie en de (katholieke of openbare) traditie waarin zij zich hebben ontwikkeld en anderzijds door de actuele tijdgeest waarin zij zich bewegen. De invulling van die eigenheid hangt nauw samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen die zich aan de school verbonden hebben en met de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. Met elkaar bepalen zij wat belangrijk is. We hebben het dan over de waarden en normen die het gedrag binnen de school richting geven, maar ook over de concrete uitingen daarvan: de symbolen, gebruiken en vieringen die de verbondenheid versterken.

Morgenwijzer geeft haar scholen de ruimte om dit onderscheidende vermogen te koesteren en te ontwikkelen, omdat ouders en kinderen dan ook kunnen kiezen voor een school die bij hen past.

Adresgegevens

Morgenwijzer

Bezoekadres:
Henry Dunantweg 30
2402 NR  Alphen aan den Rijn

Postadres:
Postbus 290
2400 AG  Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer
0172-501119

Website
http://www.morgenwijzer.nl

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.