De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is het orgaan dat de belangen van ouders en leerkrachten behartigt en daartoe maandelijks overleg heeft met de schoolleiding. Een prettig leerklimaat, goed onderwijs en een goede rechtspositie (voor de leerkrachten) zijn belangrijk om een school goed te laten functioneren. De Medezeggenschapsraad richt zich daarnaast op openheid, openbaarheid en het bevorderen van onderling overleg. De taken en bevoegdheden staan uitgebreid beschreven in het reglement, op te vragen bij de schoolleiding. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan de orde; zoals: veiligheid, arbo, nieuwe methodes, klassenindeling, vakanties, roosters e.d. Indien u een onderwerp graag behandeld ziet of advies wilt kunt u contact opnemen.

De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt altijd aanschuiven.

De MR bestaat uit:
Nicole Verbree en Ellen de Jong (teamleden)
Vincent Verbeek en Bart Brinker (oudergeleding)

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.