Vragen en antwoorden

Deze informatie is specifiek bedoeld voor nieuwe ouders. Veel relevante informatie staat hier voor u op en rijtje. Mocht u andere vragen hebben, loop gerust even naar een van de groepsleerkrachten of naar Karin Klein, directeur van De Populier. 
 
Hoe kan ik mijn kind op De Populier aanmelden?
U kunt uw kind schriftelijk aanmelden, het aanmeldformulier vindt u op deze website onder het kopje Nieuwe ouders.

Wanneer een leerling schriftelijk is aangemeld start vanaf dat moment de aanmeldprocedure. U ontvangt van de directeur een vragenlijst, behorend bij het aanmeldformulier. Deze vragenlijst is een onderdeel van de toelatingsprocedure op onze school.

Vanaf het moment van de schriftelijke aanmelding hebben scholen 6 weken de tijd om te onderzoeken of plaatsing op de school mogelijk is en welke ondersteuning uw kind eventueel nodig heeft of wenselijk is. Wanneer de termijn van 6 weken onvoldoende is om tot een goede beoordeling hiervan te komen, kunnen scholen deze termijn met 4 weken verlengen.
 

Start en einde van de schooldag
Iedere ochtend starten we (alle medewerkers) met een briefing. Tijdens deze briefing delen we de eventuele bijzonderheden voor die dag. Wat staat die dag op de planning? Wat kunnen of moeten we voor elkaar betekenen? Wat pakken we de komende periode met elkaar op (denk aan het organiseren van de diverse vieringen)?
Dit betekent dat voor alle groepen de deuren om 08:23 uur opengaan. De ouders met leerlingen in de Kastanjes (unit 1-2-3) kunnen vanaf die tijd met hun kind(eren) mee naar binnen. De kinderen van de andere groepen gaan zelfstandig, zonder ouders, om 08:23 uur naar binnen. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten. Op die manier kan de leerkracht zijn/haar aandacht richten op de kinderen in de groep. De leerlingen van de Catalpa’s lopen via de deur bij de Kastanjes naar binnen. De andere groepen wandelen via de deur aan de achterzijde van de school naar hun groep. Om 08:28 uur luidt voor de tweede keer de bel, dan moeten alle leerlingen in de klas zijn. De ouders met kinderen in de Kastanjes worden verzocht om uiterlijk die tijd afscheid te hebben genomen van hun kind(eren). Op die manier kan de schooldag ook echt om 08:30 uur van start gaan.

Ophalen van uw kind(eren), na schooltijd vanaf 14:40 uur op het schoolplein
Een aantal groepen geeft wekelijks buitenlessen rekenen. Ook spelen kinderen (een deel van de Kastanjes) regelmatig aan het eind van de middag op het speelplein. Om die reden bent u vanaf 14:40 uur (als op het schoolplein geen kinderen meer werken/spelen) van harte welkom om op het schoolplein te wachten totdat uw kind(eren) uit school komt(en). Tot die tijd vragen wij u om nog even buiten het hek te wachten. Na schooltijd lopen de leerkrachten van de Kastanjes mee naar buiten (op het verhoogde stoepje). Pas nadat de leerkracht de desbetreffende ouder/verzorger heeft gezien, mogen de kinderen naar diegene toe gaan.

Welke afspraken gelden er voor de gymles? 
We gymmen met de leerlingen van groep 1-2 in de speelzaal in het schoolgebouw. Groep 1&2 krijgt les van de eigen groepsleerkrachten, zij zijn uiteraard bevoegd om deze lessen te verzorgen. Het gymrooster voor de andere groepen kunt u vinden op de website; informatie-schooltijden/roosters.
Voor de hygiëne zijn gymschoenen (voor alle kinderen) en gymkleding (voor de kinderen vanaf groep 3) verplicht.

Waar kan ik de vakanties en vrije dagen vinden?
Op deze site kunt u de vrije dagen en vakanties vinden onder de tab informatie-vakanties en studiedagen. Dit staat ook in de schoolgids vermeld.

Moeten de kinderen ook eten en drinken (pauzehap) meenemen?
Elke ochtend krijgen alle kinderen de gelegenheid om iets te drinken en te eten. We verzoeken ouders dringend om geen snoep of grote hoeveelheden etenswaren mee te geven. Wilt u op het deksel, de beker en het tussendoortje de naam van uw kind zetten? U kunt dit in het laatje van uw kind neer (laten) leggen.

Nieuws en berichten via BasisOnline
De actuele nieuwsitems worden via BasisOnline aan u gestuurd. 

Hoe is het overblijven geregeld?
Onze school werkt met een continurooster, dit betekent dat de kinderen van 08:25 – 14:45 uur op school blijven en tussen de middag eten en spelen onder begeleiding van de leerkrachten en/of de onderwijsassistent. 

Hoe zit het met de ouderbijdrage?
U ontvangt van de school een email over de bijdrage. In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage komt veelal ten goede aan sfeergevoelige zaken, zoals kerstviering, de paasviering en sinterklaas. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

Hoe is de medezeggenschap (MR) geregeld?
Op De Populier is een MR. In deze raad werken ouders en leerkrachten samen aan het schoolbeleid. De namen van de raadsleden kunt u in de schoolgids vinden.

Wat doet het ouderteam (OT)?
Op onze school functioneert een ouderteam (OT).
Een belangrijke taak van de OT is het contact tussen school en ouders te bevorderen. Het ouderteam houdt zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten. Soms organiseert de ouderraad de activiteit zelf, meestal samen met het schoolteam.

Welke leerkrachten werken op de school?
De namen van de teamleden kunt u in de schoolgids en op de website, tab; ons schoolteam vinden.

Wat doe ik als mijn kind ziek is?
Als uw kind ziek is, kunt u dit via het Ouderportaal (button absenties) aan ons doorgeven doorgeven. Wilt u dit vóór 08:00 uur doen? Na die tijd worden de berichten door de leerkrachten pas weer na schooltijd gelezen. Uiteraard kunt vanaf 08:00 uur wel telefonisch (0172 214 254) een absentie doorgeven.

Hoe worden verjaardagen gevierd?
Verjaardagen van kinderen op school is een feest voor henzelf en de groep. Jarig in unit 1-2-3? We hebben besloten om de verjaardagen met kinderen in unit 1-2-3 als gehele groep te vieren. Wij vinden het fijn als u aan gezonde (en vooral kleine) traktaties denkt.
Wilt u de uitnodigingen voor feestjes niet in de kring aan de kinderen geven? Het kan zo pijnlijk zijn, wanneer je niet wordt uitgenodigd.

Wanneer vindt het eerste gesprek plaats als mijn kind op school zit?
Als uw kind enige weken op school zit, wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een gesprek over uw kind. Op deze manier kan de begeleiding en het onderwijs voor uw kind zo goed mogelijk worden afgestemd.

Wanneer vinden de oudergesprekken plaats en krijgen de kinderen hun rapport?
Aan het begin van ieder schooljaar vinden de oudervertelgesprekken plaats. Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 een rapport mee naar huis. Leerlingen van groep 2 krijgen aan het eind van het jaar hun rapport (dus1x per jaar). Dan zijn er de rapportbesprekingen (tien minuten gesprekken), waarvoor we u uitnodigen. Tevens wordt in november nog een gespreksmoment gepland.

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de groepsleerkracht?
U kunt bij de groepsleerkrachten na schooltijd altijd terecht met vragen over uw kind. Als u een langer gesprek wilt, of onder vier ogen een gesprek wilt, dan kunt u het beste een afspraak maken.

Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?
Wij als leerkrachten kunnen het niet allemaal alleen. Hulp van ouders is zeer welkom en soms zelfs hard nodig. Zo kunt u helpen bij de creatieve middagen, diverse vieringen, de sportdag, excursies, enz. U ontvangt hiervoor via BasisOnline een berichtje.

De toneelvoorstellingen, hoe gaat dat in zijn werk?
Twee keer per jaar voeren alle groepen op wisselde data een toneelvoorstelling op. U bent uiteraard van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de voorstelling van de klas waar uw kind in zit. De data kunt u vinden onder het kopje agenda op deze website.

Letters en cijfers schrijven in groep 1&2, welke kan ik het beste aanbieden?
Wij gebruiken dezelfde schrijfwijze als in groep 3. Indien u hier vragen over heeft kunt u bij de groepsleerkracht terecht.

Hoe is de buitenschoolse opvang (BSO) geregeld?
De buitenschoolse opvang wordt in Boskoop Oost verzorgd door Het Tuinhuis. Zij verzorgen voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Deze locatie ligt op loopafstand van de school. Meer informatie kunt u vinden op de website, tab; informatie-kinderopvang.

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.