Vragen en antwoorden

Deze informatie is specifiek bedoeld voor nieuwe ouders. Veel relevante informatie staat hier voor u op en rijtje. Mocht u andere vragen hebben, loop gerust even naar een van de groepsleerkrachten of naar Karin Klein, directeur van De Populier. 
 
Hoe kan ik mijn kind op De Populier aanmelden?
U kunt uw kind schriftelijk aanmelden, het aanmeldformulier vindt u op deze website onder het kopje Nieuwe ouders.

Wanneer een leerling schriftelijk is aangemeld start vanaf dat moment de aanmeldprocedure. U ontvangt van de directeur een vragenlijst, behorend bij het aanmeldformulier. Deze vragenlijst is een onderdeel van de toelatingsprocedure op onze school.

Vanaf het moment van de schriftelijke aanmelding hebben scholen 6 weken de tijd om te onderzoeken of plaatsing op de school mogelijk is en welke ondersteuning uw kind eventueel nodig heeft of wenselijk is. Wanneer de termijn van 6 weken onvoldoende is om tot een goede beoordeling hiervan te komen, kunnen scholen deze termijn met 4 weken verlengen.

Hoe zijn de schooltijden?
De deur voor De Kastanjes gaat om 08:15 uur open. Alle kleuters mogen vanaf die tijd met hun ouders/verzorgers in de klas. De leerkracht is vanaf die tijd ook in de klas om hen persoonlijk te verwelkomen. De kinderen hangen hun jas en tas op en leggen hun ochtend pauzehapje en drinken in hun eigen lade in de kast op de gang.

De deur aan de achterzijde van de school wordt om 08:25 uur geopend. Om die tijd luidt ook de schoolbel en gaan alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar binnen.

De kinderen van De Berken en De Hazelaars gaan om 08:25 uur door de kleuteringang naar binnen. Op dat moment zijn de leerkrachten van deze groepen in hun klas om de kinderen persoonlijk te verwelkomen.

De ouders/verzorgers van de groepen 3 t/m 8 nemen op het plein afscheid van hun kind(eren). Uitzonderingen daargelaten. Op die manier kan de leerkracht zijn/haar aandacht richten op de kinderen in de groep.

Om 14.45 uur kunt u uw kinderen weer ophalen. We vragen u te wachten op het schoolplein. De leerkracht van groep 1&2 ziet dan welke leerling naar huis kan/mag gaan.
Na schooltijd is de leerkracht van uw kind in de groep aanwezig en aanspreekbaar voor ouders en kinderen.
 
Welke afspraken gelden er voor de gymles? 
We gymmen met de leerlingen in de speelzaal in het schoolgebouw. Groep 1&2 krijgt les van de eigen groepsleerkrachten, zij zijn uiteraard bevoegd om deze lessen te verzorgen. Het gymrooster voor de andere groepen kunt u vinden op de website; informatie-schooltijden/roosters.
Voor de hygiëne zijn gymschoenen (voor alle kinderen) en gymkleding (voor de kinderen vanaf groep 3) verplicht.

Waar kan ik de vakanties en vrije dagen vinden?
Op deze site kunt u de vrije dagen en vakanties vinden onder de tab informatie-vakanties en studiedagen. Dit staat ook in de schoolgids vermeld.

Moeten de kinderen ook eten en drinken (pauzehap) meenemen?
Elke ochtend krijgen alle kinderen de gelegenheid om iets te drinken en te eten. We verzoeken ouders dringend om geen snoep of grote hoeveelheden etenswaren mee te geven. Wilt u op het deksel, de beker en het tussendoortje de naam van uw kind zetten? U kunt dit in het laatje van uw kind neer (laten) leggen.

Wanneer verschijnt de nieuwsbrief?
Wij maken geen gebruik meer van een wekelijkse nieuwsbrief met actuele onderwerpen en ontwikkelingen. De actuele nieuwsitems worden tegenwoordig via BasisOnline aan u getoond. U kunt de oude nieuwsbrief downloaden vanaf de website tab; de Bijbomen.

Hoe is het overblijven geregeld?
Onze school werkt met een continurooster, dit betekent dat de kinderen van 08:25 – 14:45 uur op school blijven en tussen de middag eten en spelen onder begeleiding van de leerkrachten. 

Hoe zit het met de ouderbijdrage?
U ontvangt van de school een email over de bijdrage. In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage komt veelal ten goede aan sfeergevoelige zaken, zoals kerstviering, de paasviering en sinterklaas. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

Worden er ook oudervertelavonden gehouden?
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een oudervertelavond. Op die manier kunnen we de onderwijsbehoefte van uw kind nog beter afstemmen.

Hoe is de medezeggenschap (MR) geregeld?
Op De Populier is een MR. In deze raad werken ouders en leerkrachten samen aan het schoolbeleid. De namen van de raadsleden kunt u in de schoolgids vinden.

Wat doet het ouderteam (OT)?
Op onze school functioneert een ouderteam (OT).
Een belangrijke taak van de OT is het contact tussen school en ouders te bevorderen. Het ouderteam houdt zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten. Soms organiseert de ouderraad de activiteit zelf, meestal samen met het schoolteam.

Welke leerkrachten werken op de school?
De namen van de teamleden kunt u in de schoolgids en op de website, tab; onze school-team vinden.

Wat doe ik als mijn kind ziek is?
Mocht uw kind ziek zijn, dan vinden wij het van groot belang dat u voor schooltijd naar school belt. Telefoonnummer school: 0172-214 254.
Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, nemen wij uiteraard telefonisch contact met u op. Als uw adresgegevens, telefoonnummer of mailadres in de loop van het schooljaar verandert, wilt u dit via de mail doorgeven aan Karin Klein: schoolleider@obsdepopulier.nl  Op die manier blijven uw gegevens up to date.

Hoe worden verjaardagen gevierd?
Verjaardagen van kinderen op school is een feest voor henzelf en de groep. Trakteren hoort daarbij. Wij vinden het fijn als ouders aan “niet- snoeptraktaties” denken….Wilt u de uitnodigingen voor feestjes niet in de kring aan de kinderen geven? Het kan zo pijnlijk zijn, wanneer je niet wordt uitgenodigd.

Wanneer vindt het eerste gesprek plaats als mijn kind op school zit?
Als uw kind enige weken op school zit, wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een gesprek over uw kind. Op deze manier kan de begeleiding en het onderwijs voor uw kind zo goed mogelijk worden afgestemd.

Wanneer vinden de oudergesprekken plaats en krijgen de kinderen hun rapport?
Aan het begin van ieder schooljaar vinden de oudervertelgesprekken plaats. Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 2 tot en met 8 een rapport mee naar huis. Dan zijn er de rapportbesprekingen (tien minuten gesprekken), waarvoor we u uitnodigen. Tevens wordt in november nog een gespreksmoment gepland.

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de groepsleerkracht?
U kunt bij de groepsleerkrachten na schooltijd altijd terecht met vragen over uw kind. Als u een langer gesprek wilt, of onder vier ogen een gesprek wilt, dan kunt u het beste een afspraak maken.

Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?
Wij als leerkrachten kunnen het niet allemaal alleen. Hulp van ouders is zeer welkom en soms zelfs hard nodig. Zo kunt u helpen bij de creatieve middagen, diverse vieringen, de sportdag, excursies, enz. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u ook downloaden van de website, of een exemplaar vragen aan de groepsleerkracht (mocht uw kind(eren) later in het schooljaar instromen).

De toneelvoorstellingen, hoe gaat dat in zijn werk?
Twee keer per jaar voeren alle groepen op wisselde data een toneelvoorstelling op. U bent uiteraard van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de voorstelling van de klas waar uw kind in zit. De data kunt u vinden onder het kopje agenda op deze website.

Letters en cijfers schrijven in groep 1&2, welke kan ik het beste aanbieden?
Wij gebruiken dezelfde schrijfwijze als in groep 3. Indien u hier vragen over heeft kunt u bij de groepsleerkracht terecht.

Hoe is de buitenschoolse opvang (BSO) geregeld?
De buitenschoolse opvang wordt in Boskoop Oost verzorgd door Het Tuinhuis. Zij verzorgen voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Deze locatie ligt op loopafstand van de school. Meer informatie kunt u vinden op de website, tab; informatie-kinderopvang.

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.