Missie en visie


Onze missie

De missie van De Populier: “Gericht op groei”

Onze visie

Ons streven is om onze openbare basisschool de komende jaren nog verder te laten uitgroeien tot een school waar ieder kind onderwijs “op maat” kan krijgen, gebruik makend van de sterke kanten ofwel talenten van het kind en waarbij we de minder sterke kanten activeren.

Een school waarin een goed sociaalpedagogisch klimaat zichtbaar is, waar kinderen zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig kunnen ontwikkelen. Leerkrachten en leerlingen maken gebruik van moderne hulpmiddelen. Hierbij denken we aan digitale schoolborden, voldoende computers en ondersteunende software zodat het aanbod goed afgestemd kan worden op de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

De primaire doelstelling van een basisschool is in principe duidelijk: de basisschool moet ervoor zorgen dat ieder kind een goede basisopleiding krijgt waarmee het goed kan functioneren in het vervolgonderwijs en later in de maatschappij.

Om de verdere doelstellingen van onze school gestalte te geven, hebben we een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • wij willen dat uw kind veel leert en met plezier naar school gaat;
  • De Populier is een school waar de kinderen naar toe komen om zich zo veel mogelijk sociale, maatschappelijke en emotionele vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen;
  • wij zijn een openbare school en streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, voor de ander en voor onze leefomgeving centraal staan;
  • naast aandacht voor de individuele ontplooiing stimuleren wij de kinderen om samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de spelregels die daarbij horen te onderkennen en na te leven;
  • De Populier wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. We leren de kinderen zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te zijn;
  • tussen mensen bestaan soms grote verschillen. Dus ook tussen onze leerlingen. De wijze waarop kinderen leren, het leervermogen en het leertempo zijn factoren waar we als school veel aandacht aan besteden
  • het kind dient kennis te nemen van en begrip te krijgen voor de eigen cultuur en de variëteit aan andere culturen
  • het kind moet respect kunnen opbrengen voor waarden en normen van anderen in het algemeen.
  • het kind leert zorg te hebben voor de omgeving.

De Populier is een openbare school, waar in een open sfeer leerlingen en leerkrachten elkaar respecteren in verscheidenheid. Binnen duidelijke grenzen bieden wij ruimte en vrijheid voor handelen van leerlin gen, leerkrachten en ouders, waardoor een optimale betrokkenheid en inzet wordt gerealiseerd. In een veilige leeromgeving werken wij aan het ontwikkelen van zelfstandigheid, kennis en creativiteit van de leerlingen. Met een goed ontwikkelde zorgstructuur bieden wij onderwijs dat aansluit bij de individuele capaciteiten van leerlingen. De Populier streeft naar zoveel mogelijk onderwijs op maat.

De onderwijsstructuur en het personeelsbeleid zijn gericht op een effectief onderwijsproces en doelmatige inzet van personeel; hierbij wordt gebruik gemaakt van ieders kwaliteiten.

polaroid_slide01
polaroid_slide02
polaroid_slide03

Zoeken

Twitter