Hoogbegaafdenonderwijs


Wat doen wij in de praktijk?

Op De Populier werken we met twee hoogbegaafden groepen; De Hazelaars, groep 3-4-5, en De Linden, groep 6-7-8. Deze kinderen komen vanuit de regio naar onze school.

In deze groepen streven we ernaar om de bestaande lesmethoden zoveel mogelijk los te laten. Wel zorgen we ervoor dat de kerndoelen aan bod komen tijdens projecten en integratie van verschillende vakken/vakgebieden. Door middel van een niet klassikale aanpak volgen de leerlingen een afwisselend en uitdagend lesprogramma.

We schenken veel aandacht aan het aanleren van diverse omgangsvormen/-mogelijkheden, leren presenteren en onderzoek vaardigheden. Wij streven er niet naar zo snel mogelijk door de stof van de leerjaren te gaan, maar de kennis te verrijken en te verbreden.

We vinden het belangrijk om:

  • instructie naar behoefte te geven;
  • abstracter denken bevorderen;
  • uitdagen naar nieuwsgierigheid;
  • complexe opdrachten aanbieden die om complex denken vragen.

Compacten en projectmatig werken.

Door het compacten van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen houden we meer tijd over voor bijvoorbeeld projecten, techniek lessen, filosofie enzovoort.Er is tijd voor eigen ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Tijdens het werken aan projecten wordt in groepjes, op verschillend niveau, gewerkt met een flinke eigen inbreng van de kinderen. De projecten verlevendigen we met bijvoorbeeld een bezoek aan een museum.

Wij combineren regelmatig activiteiten met de kinderen uit de andere groepen om een sociaal isolement te voorkomen. Alle pauzes wordt met de leerlingen uit De Berken, De Dennen en De Catalpa’s samen buiten gespeeld en tussen de middag kunnen ze samen lunchen. Datzelfde geldt voor alle bewegingslessen en het werken in de Ateliers.

polaroid_slide01
polaroid_slide02
polaroid_slide03

Zoeken

Twitter